Door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging en/of het afnemen van onze dienstverlening gaat u ermee akkoord (i) dat u partij wordt bij deze algemene voorwaarden (de/deze “Overeenkomst”) en (ii) dat RP Guidance B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6221 BT) Maastricht, op het adres Stationsplein 8K, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88328767 (“BitGuidance”) uw wederpartij is.

U wordt hierna aangeduid als de “Klant”. De Klant en BitGuidance worden elk afzonderlijk aangeduid als (een) “Partij” en gezamenlijk als (de) “Partijen” bij deze Overeenkomst.

OVERWEGINGEN:

 1. De werkzaamheden van BitGuidance bestaan uit het adviseren van Web3 projecten en consumenten over verscheidene onderwerpen binnen het cryptodomein. De advisering van Web3 projecten bestaat onder andere (niet uitsluitend) uit het adviseren over het opzetten van tokenomics, het opstellen van whitepapers of litepapers, het promoten van een start-up en het aangaan van partnerships. De advisering van consumenten ziet onder andere (niet uitsluitend) op het informeren over cryptovaluta, het begeleiden bij de aankoop van cryptovaluta en het gebruik van platforms, het adviseren over veilige opslag en het adviseren over diversificatie en optimalisatie van het portfolio van de consument (de “Dienstverlening”).
 • BitGuidance biedt de Dienstverlening aan op basis van verscheidene pakketten, abonnementen en op uurbasis.
 • De Klant is in een opdrachtbevestiging de inhoud van de Dienstverlening door BitGuidance aan de Klant overeengekomen, waarbij tevens deze Overeenkomst is aangegaan (de “Opdrachtbevestiging”).
 • Partijen wensen hun rechten en verplichtingen jegens elkaar met betrekking tot de Dienstverlening en alle latere (rechts)handelingen en/of afspraken in verband daarmee in deze Overeenkomst vast te leggen.
 • De Dienstverlening die door BitGuidance aan de Klant zal worden geboden is primair gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging.

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

 1. Interpretatie
  1. Definities die in deze Overeenkomst worden gedefinieerd gelden zowel in de enkelvoudige als in de meervoudige vorm.
 1. Deze Overeenkomst is uitdrukkelijk aangegaan bij acceptatie van de Opdrachtbevestiging dan wel het verstrekken van de opdracht aan BitGuidance en geeft tezamen met de Opdrachtbevestiging de volledige afspraken tussen de Klant en BitGuidance weer met betrekking tot de Dienstverlening. Alle eerder tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
 1. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of enige andere (algemene) voorwaarden wordt door BitGuidance hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Uitsluitend deze Overeenkomst is tezamen met de Opdrachtbevestiging van toepassing op de Dienstverlening.
 1. Deze Overeenkomst is ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten van de Klant aan BitGuidance.
 • Aanvang en duur
  • De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment zoals dat is opgenomen in de Opdrachtbevestiging. Indien er (nog) geen Opdrachtbevestiging is overeengekomen, is deze Overeenkomst voor onbepaalde tijd van toepassing op de Dienstverlening vanaf het moment dat die is aangevangen.
 • Aanbod en prijs
  • Tenzij door BitGuidance anders aangegeven, zijn door haar gedane aanbiedingen vrijwillig en zonder enige (nadere) verplichting.
 • De door BitGuidance opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de Opdrachtbevestiging.
 • Alle aanbiedingen en/of offertes van BitGuidance zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Wijzigingen in belastingen en/of heffingen zullen in alle gevallen aan de Klant worden doorberekend na voorafgaande schriftelijke kennisgeving daarvan aan de Klant.
 • Dienstverlening door BitGuidance
  • De Dienstverlening wordt specifiek omschreven in de Opdrachtbevestiging. Deze Dienstverlening wordt aangeboden als tegenprestatie voor de onvoorwaardelijke ontvangst van de vergoeding zoals omschreven in Opdrachtbevestiging (de “Vergoeding”).
 • Indien de Klant de Vergoeding niet of niet tijdig aan BitGuidance betaalt, is BitGuidance gerechtigd om al haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten, zonder de Klant daarvan vooraf in kennis te stellen.
 • BitGuidance voert de Dienstverlening uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Termijnen waarbinnen onderdelen van de Dienstverlening dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen de Klant en BitGuidance overeengekomen is.
 • BitGuidance en de door haar te verlenen Dienstverlening omvatten geen advisering over of aanprijzing van financiële instrumenten of andersoortige beleggingsactiviteiten, ongeacht of dat in (de vorm van) cryptocurrencies en/of tokens gebeurt. Het is van belang dat u de kenmerken en de risico’s van eventueel ter sprake komende cryptocurrencies, tokens of producten begrijpt voordat u een beleggingsbeslissing neemt. BitGuidance adviseert u daar niet over en neemt daar ook geen standpunt(en) over in. Lees daarom altijd de risicofactoren opgenomen in het bijhorende basisprospectus (indien van toepassing), eventueel bijhorende supplementen en de definitieve voorwaarden van elk uitgegeven product.
 • Verplichtingen van de Klant
  • De Klant zal de Vergoeding tijdig en volledig betalen aan BitGuidance, in overeenstemming met de betalingsverplichtingen en termijnen vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.
 • De Klant verplicht zich ertoe om aan BitGuidance alle informatie en/of (ondersteunende) documenten in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig te verstrekken die BitGuidance naar zijn oordeel nodig heeft om de Dienstverlening en deze Overeenkomst uit te voeren. BitGuidance bepaalt wat onder de gewenste vorm, de gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 • Alle door de Klant te verstrekken informatie en/of (ondersteunende) documenten zijn, zoals uitdrukkelijk door de Klant wordt gegarandeerd, volledig, actueel, correct en op geen enkele wijze verzonnen.
 • BitGuidance heeft het recht om de uitvoering van de Dienstverlening op te schorten tot het moment dat de Klant aan de in dit artikel genoemde informatieplicht voldaan heeft.
 • Voor rekening en risico van de Klant zijn de door BitGuidance gemaakte extra kosten en extra uren alsmede de overige schade voor BitGuidance, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Klant van voor de uitvoering van de Dienstverlening noodzakelijke informatie en/of (ondersteunende) documenten.
 • In geval van elektronische verzending van informatie op verzoek van de Klant door BitGuidance aan derden wordt de Klant aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
 • De Klant verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor BitGuidance voortvloeien uit de op de Dienstverlening toepasselijke wet- en regelgeving.
 • In het geval van een Dienstverlening die op uurbasis is overeengekomen, verplicht de Klant zich bij een afgesproken meeting tussen Partijen ertoe, indien noodzakelijk, uiterlijk 24 (vierentwintig) uur voor de betreffende meeting te annuleren. Bij niet (tijdig) annuleren wordt aan de Klant 50% (vijftig procent) van het uurtarief van BitGuidance in rekening gebracht.
 • Verklaringen van BitGuidance
  • BitGuidance verklaart en garandeert aan de Klant dat:
 • BitGuidance is opgericht naar Nederlands recht;
 • BitGuidance niet betrokken is bij procedures of geschillen met betrekking tot de Dienstverlening en/of deze Overeenkomst; en
 • het aangaan van deze Overeenkomst geen toerekenbare tekortkoming van BitGuidance jegens een of meer derden oplevert.
 • Verklaringen van de Klant
  • De Klant verklaart en garandeert aan BitGuidance dat:
 • in het geval van een natuurlijk persoon: hij/zij ouder is dan 17 (zeventien) jaar;
 • in het geval van een rechtspersoon: hij/zij een gevestigde onderneming is naar Nederlands recht en hij/zij voldaan heeft aan alle fasen van haar besluitvormingsproces als onderneming, alsmede aan die van haar bestuurders en aandeelhouders die vereist zijn om bevoegd te worden tot het aangaan en uitvoeren van deze Overeenkomst, welke Overeenkomst de rechtsgeldige en bindende verplichtingen van de Klant omvat die moeten worden nagekomen op de wijze als bepaald in deze Overeenkomst;
 • hij/zij volgens de op hem/haar van toepassing zijnde wetgeving wettelijk is toegestaan deze Overeenkomst aan te gaan en hij/zij in staat is de Overeenkomst aan te gaan en de Vergoeding te betalen;
 • hij/zij niet betrokken is bij enige procedure of geschil in verband met (de uitvoering van) de Dienstverlening en deze Overeenkomst;
 • het aangaan van deze Overeenkomst geen toerekenbare tekortkoming van de Klant jegens een of meer derden oplevert;
 • hij/zij zal voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en fiscale verplichtingen in zijn/haar rechtsgebied die voortvloeien uit het aangaan van deze Overeenkomst;
 • hij/zij uitsluitend voor zichzelf en niet (mede) voor en/of namens iemand anders deze Overeenkomst aangaat en de Dienstverlening ontvangt; en
 • hij/zij geen gesanctioneerd persoon of onderdeel van een gesanctioneerde organisatie is.[1]
 • Aansprakelijkheid
  • BitGuidance is, voor zover wettelijk toegestaan, slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Dienstverlening en deze Overeenkomst. Directe schade omvat enkel: (i) de kosten die in redelijkheid noodzakelijk zijn om de tekortkoming te herstellen, zodanig zodat de door BitGuidance geleverde diensten alsnog aan de door de Klant gegeven opdracht voldoet en (ii) de kosten die in redelijkheid noodzakelijk waren voor het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de opgetreden schade.
 • BitGuidance is onder geen beding aansprakelijk voor schade van de Klant die ontstaat doordat de Klant aan BitGuidance geen, onjuiste of onvolledige informatie en/of (ondersteunende) documenten heeft verstrekt of doordat de Klant deze niet tijdig heeft aangeleverd aan BitGuidance.
 • BitGuidance is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door BitGuidance.
 • Indien en voor zover BitGuidance toch aansprakelijk gehouden is tot vergoeding van enige schade, dan is de aansprakelijkheid van BitGuidance beperkt tot de vergoeding van de directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Dienstverlening, welke vervolgens beperkt is tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BitGuidance voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, verminderd met het eventueel door BitGuidance uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 • Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van BitGuidance beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Dienstverlening in rekening gebrachte honorarium. Indien uit de Opdrachtbevestiging blijkt dat het een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op éénmaal het bedrag van het honorarium, dat in twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Klant.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BitGuidance.
 • De Klant is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. BitGuidance heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Dienstverlening.
 • De Klant vrijwaart BitGuidance voor vorderingen van (een) derde(n) wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant aan BitGuidance geen, onjuiste of onvolledige informatie en/of (ondersteunende) documenten heeft verstrekt.
 • Vertrouwelijkheid
  • Partijen komen overeen strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot deze Overeenkomst, de informatie, gegevens en documenten die verband houden met en vervat zijn in (de uitvoering van) deze Overeenkomst en de Dienstverlening.
 • Partijen komen overeen de informatie en gegevens zoals beschreven in dit artikel 9, inclusief de inhoud van deze Overeenkomst en alle andere informatie en gegevens die Partijen redelijkerwijs als vertrouwelijk moeten beschouwen, uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering en implementatie van deze Overeenkomst en zich te onthouden van het gebruik van die informatie en gegevens voor commercieel of ander gebruik.
 1. Intellectueel eigendom
  1. Het uitvoeren van de Dienstverlening door BitGuidance leidt onder geen beding en onder geen enkele omstandigheid tot de overdracht enig (intellectueel) eigendomsrecht, in ruimste zin des woords, dat bij BitGuidance rust. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die ontstaan tijdens en/of voortvloeien uit (de uitvoering van) de Dienstverlening behoren toe aan BitGuidance.
 1. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van BitGuidance rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan BitGuidance gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 1. Het is de Klant niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BitGuidance aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel over de uitvoering van de Dienstverlening door BitGuidance. De Klant zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
 1. Beëindiging
  1. BitGuidance is bevoegd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande waarschuwing of inachtneming van enige (opzeg)termijn te ontbinden en/of beëindigen indien een van de volgende omstandigheden of een combinatie daarvan zich voordoet:
 2. de Klant betaalt de openstaande vergoeding(en) niet (tijdig), ook niet na verzending van een deugdelijke sommatie daartoe door BitGuidance;
 3. de Klant wordt failliet verklaard en/of dient een faillissementsaanvraag tegen zichzelf in;
 4. aan de Klant wordt (voorlopige) surseance van betaling verleend of de Klant vraagt (voorlopige) surseance van betaling aan;
 5. de Klant overlijdt; en/of
 6. de Klant brengt bewust schade toe aan BitGuidance, het bedrijf van BitGuidance en/of de Dienstverlening.
 1. De in artikelen 8, 9, 10 en 13 vervatte rechten en verplichtingen blijven na beëindiging, nietigverklaring en/of ontbinding van deze Overeenkomst voor onbepaalde tijd van kracht.
 1. Opzegging
  1. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven op de Opdrachtbevestiging.
 1. BitGuidance en de Klant kunnen in het geval van een abonnement uiterlijk zeven (7) dagen voor het einde van de looptijd van het abonnement opzeggen. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 1. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 1. Indien niet uiterlijk zeven (7) dagen voor het einde van de looptijd van het abonnement tot opzegging is overgegaan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met drie (3) maanden, tegen het op dat moment geldende abonnementstarief.
 1. Indien de Overeenkomst op uurbasis is aangegaan, kan te allen tijde worden opgezegd. Indien ten tijde van de opzegging werkzaamheden die door de Klant zijn aangevraagd nog niet voltooid zijn, is de Klant de Vergoeding verschuldigd overeenkomstig de door BitGuidance opgegeven uren voor de Dienstverlening die ten behoeve van de Klant is verricht.
 1. Overige en afsluitende bepalingen
  1. Deze Overeenkomst en de Opdrachtbevestiging omvatten samen alle afspraken tussen de Partijen met betrekking tot de inhoud van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Dienstverlening, en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken tussen de Partijen met betrekking daartoe.
 1. Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig of onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze Overeenkomst.
 1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid van dit artikel kunnen Partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de onverbindende of nietige bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de onverbindende of nietige bepalingen.
 1. Rechten en/of vorderingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BitGuidance, zulks met goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.
 1. Deze Overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst en de Dienstverlening worden uitsluitend en alleen beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst, de uitvoering ervan en/of de Dienstverlening, inclusief met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze Overeenkomst, en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst, zijn onderworpen aan de enige en exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

[1] De volgende sanctielijsten zijn van toepassing: De Nederlandse Sanctielijst, de Europese Sanctielijst en de VN Sanctielijst.